SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH Z PRACOWNIKIEM POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MYŚLENICACH

SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH Z PRACOWNIKIEM POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MYŚLENICACH

W ramach współpracy z  Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną cyklicznie  spotykamy się z ich pracownikami. Co roku na stronie internetowej Stacji udostępniane  są ciekawe programy edukacyjne i projekty profilaktyczne, w których również nasza młodzież wraz z wychowawcami  bierze udział.

Tym razem uczniowie klas 4, którzy realizują program wychowawczo-profilaktyczny ,, Bieg po zdrowie’’ uczestniczyli w prelekcji dotyczącej papierosów i e-papierosów. Spotkanie przeprowadziła pani Joanna Gadzik. Podczas spotkania uczniowie rozmawiali o zdrowiu, ale przede wszystkim poruszali kwestie uzależnień. Prowadząca uświadomiła uczniom szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka, wskazała sposoby radzenia sobie z uzależnieniem. Prezentowane przez panią Joannę slajdy pokazywały mechanizmy uzależnienia od substancji oraz ich szkodliwości, zarówno podczas palenia czynnego jak i biernego. Podczas zajęć omówiono także ważną  umiejętność  jaka jest asertywność, która ma znaczenie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych i relacjach rówieśniczych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI

W tym roku nasza szkoła aktywnie włączyła się w działania w ramach międzynarodowej kampanii „POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA” – TAK DLA OCHRONY DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM. UŚMIECHEM I DOBROCIĄ ZDZIAŁASZ WIĘCEJ NIŻ PRZEMOCĄ.

Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Promowane były pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowaniem społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, a także edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach  radzenia sobie  z  tym problemem.

Nasze starania zostały nagrodzone pamiątkowym certyfikatem.

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci i nastolatkowie są bardziej narażeni na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią ich szczególne prawa. W Szkole Podstawowej nr 2 przestrzegane są Standardy Ochrony Małoletnich, ponieważ, parafrazując J. Younga, w bezpiecznym otoczeniu dorośli są zawsze dostępni, fizycznie i psychicznie. Nikt nie jest źle traktowany.

Aneta Dziewońska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

UMIEM PŁYWAĆ

INFORMACJA O NABORZE DO KLAS 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2017 r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 11 szkół podstawowych samodzielnych i 7 szkół podstawowych w zespołach.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji  oraz dokumenty potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.      

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

 • w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV – oddziały sportowe oraz klasa I – oddział integracyjny,
 • w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I – oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

 1. Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.
 2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

W związku z powyższym od dnia 19 lutego do 15 marca 2024r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły (od 7:00-15:00).

Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Batorego, Berka Joselewicza, Broniewskiego, Burmistrza Andrzeja Marka, Cegielskiego, Drogowców, Jagiellońska, Jordana, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Łokietka, Maczka, Matejki, Okulickiego, Orzeszkowej, Partyzantów, Piastów, Piłsudskiego do nr 20 włącznie oraz nr 22, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reymonta, Rykały, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Szpitalna, Ujejskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami w terminie od dnia 18 marca do 22 marca 2024r. w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły (od 7:00-15:00, w okresie ferii do godziny 13:00).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły od 19 lutego do 15 marca 2024 r.  
Dzieci spoza obwodu szkoły
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 18 marca do 22 marca 2024 r. 6 maja do 10 maja 2024r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 25 marca do 5 kwietnia 2024r. 13 maja do 24 maja 2024r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu. 8 kwietnia 2024r. 27 maja 2024r.
5 Potwierdzenie przez    rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 8 kwietnia do 10 kwietnia 2024r. 27 maja do 31 maja 2024r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 kwietnia 2024r. 3 czerwca 2024r.
  Procedura odwoławcza
7 W terminie 3 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8 W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
9 W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Rekrutacja potrwa od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

DZIEŃ OTWARTY W PRZYTUL SIERŚCIUCHA

Nasze zaprzyjaźnione przytulisko dla zwierząt zaprasza wszystkich na dzień otwarty, który odbędzie się w najbliższą sobotę – 17.02.2024 r. w godz. 12:00 – 18:00.

GMINNY KONKURS PT. „SŁOWACKI WIELKIM POETĄ BYŁ”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie na lapbook dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pod nazwą „SŁOWACKI WIELKIM POETĄ BYŁ” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki.

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera załączony regulamin. Serdecznie prosimy dyrektorów szkół oraz nauczycieli o popularyzację konkursu wśród uczniów.

Regulamin konkursu

GMINNY KONKURS PN „MASKA KARNAWAŁOWA”

Szkoła Podstawowa w Bysinie ma przyjemność zaprosić do udziału w Gminnym konkursie pn. „MASKA KARNAWAŁOWA”, który jest przewidziany dla uczniów z klas I-VI w roku szkolnym 2023/2024.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca 2024r.

Publikacja wyników: 15 marca 2024r.

Wręczenie nagród: 21 marca 2024r.

Szczegóły dostępne są w załączonym w regulaminie.

Regulamin konkursu technicznego

ZIMA, ZIMA, ZIMA ….

prace uczniów

Styczeń w świetlicy szkolnej rozpoczęliśmy od powitania Nowego 2024 Roku. Wspólnie rozmawialiśmy o swoich marzeniach i celach, rozwiązywaliśmy rebusy i przysłowia o Nowym Roku. Nie brakowało prac plastycznych z brokatem i konfetti. Dzieci wykonały także wiele prac plastycznych ukazujących uroki zimy.

Świętując Dzień Babci i Dziadka dzieliliśmy się uczuciami, jakimi darzymy dziadków. Nie brakowało wielu ciepłych słów oraz wdzięczności za ich miłość. To wyjątkowe święto, w którym uśmiech gości nie tylko na twarzach babć i dziadków, ale również wnuczków. Uczniowie przygotowali upominki dla swoich dziadków w postaci laurek i skrzyneczek z życzeniami.

Karnawał na świetlicy to czas zabawy przy muzyce , więc maski karnawałowe stały się tematem przewodnim styczniowych prac plastycznych.

Zdrowe odżywianie to również ważny temat, który podjęliśmy na zajęciach świetlicowych. Pojawiła się piramida żywienia oraz prace plastyczne z plasteliny przedstawiające owoce i warzywa.  Rozmawialiśmy również o ulubionych sportach oraz bezpieczeństwie w czasie zimowych zabaw oraz o dobrych radach i przestrogach na ferie.

Wspomnieliśmy także o zbliżających się Walentynkach, o zwyczaju obdarowywania drobnymi prezentami bliskich naszemu sercu i wykonywaliśmy piękne serca z papieru różnymi technikami.

Ostatnie dni przed zimowym wypoczynkiem poświęciliśmy obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu. Z „Sieciakami” oraz „Owcami w sieci” poznaliśmy zasady właściwego korzystania z Internetu, dzięki którym będziemy bezpieczniejsi w cyfrowym świecie.

KOLĘDUJ Z NAMI, SENIORAMI

Ucziowie kolędujący w domu seniora

W dniu 25 stycznia uczennice naszej szkoły: Milena, Nadia, Gabrysia (z kl. Vb) oraz Oliwia, Milena, Amelia, Amelia, Lilia, Ania, Ola i Nina (z kl. VIId) udały się wraz z opiekunem do Klubu Senior+, mieszczącego się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.  Celem tej wizyty było kolędowanie z Seniorami. Dziewczyny zaśpiewały w sumie kilka kolęd, m. in. Skrzypi wóz, Świeć gwiazdeczko, Gdy śliczna Panna, Wśród nocnej ciszy – przy akompaniamencie gitary, skrzypiec lub solo.

Seniorzy, wśród których były babcie naszych uczennic, byli zachwyceni i śpiewali razem z nami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również pokolędujemy z Seniorami.

SIATKARSKIE SUKCESY

WRĘCZENIE NAGRÓD W SIATKÓWE

Piłka siatkowa – podsumowanie:

Igrzyska Dzieci:

Dziewczęta – piłka siatkowa 4 – ki:

 1. 12. 23 – gmina – I miejsce,
 2. 01. 24 – powiat – II miejsce.

Skład zespołu:

Ćwierz Aleksandra 6c, Bzdek Daria 6c, Gracz Wiktoria 6a, Hudaszek Natalia 6e,  Miśko Alicja 6b, Stasiak Emma 6a, Święch Lena 6c, Turała Maja 5a, Zielińska Gabriela 6d, Stempień Nadia 6c.

Opiekun grupy: mgr K. Dudzik.


Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

Dziewczęta:

 1. 12. 23 – gmina – I miejsce,
 2. 01. 24 – powiat – II miejsce.

Chłopcy:

 1. 12. 23 – gmina – I miejsce,
 2. 01. 24 – powiat – II miejsce.

Składy zespołów:

 • dziewczęta: Bisztyga Amelia 7d, Klimas Milena 7a, Mentel Nikola 7a, Ostafin Oliwia 7d, Polewka Anna 7a, Święch Aleksandra 7d, Turała Lilia 7d, Stenina Oleksandra 7a.
 • chłopcy: Jania Bartłomiej 7e, Jania Filip 7e, Łapa Karol 7e, Łotocki Patryk 7d, Tomal Filip 7d, Ranosz Filip 7d, Ratowski Leon 7d, Mrowiec Franciszek 7a, Serafin Jan 7a.

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE

Przygotowania do startu na zawodach pływackich

Dnia 11 stycznia 2024 r., na krytej pływalni Aquarius w Myślenicach, odbyły się zawody pływackie dla szkół podstawowych i średnich powiatu myślenickiego.  Brały w nich udział liczne ekipy z wyżej wymienionych szkół, a konkurencje pływackie rozgrywane były w ramach Igrzysk Dzieci (klasy I–III i klasy IV-VI), Igrzysk Młodzieży (VII-VIII) i Licealiady (młodzież ze szkół średnich).

Na zawody wojewódzkie w pływaniu indywidualnym awans zapewniony mają miejsca I – III, a w sztafecie tylko miejsca I.

Lokaty naszych uczniów w zależności od płci, stylu pływackiego i wieku:

Rocznik 2016:

XI m. –  Pietrzyk Tymon (1a) – dowolny,

Rocznik 2014:

II m. – Senecki Alan (3a) – klasyczny – awans,

IX m. – Łotocki Szymon (3a) – dowolny,

Rocznik 2013:

XVI m. – Stasiak Alicja (4d) – dowolny,

XIV m. – Pitala Hanna (4d) – dowolny,

VI m. – Boryczko Bartłomiej (4d) – klasyk,

XII m. – Rykała Jan (4d) – klasyk,

Rocznik 2012:

XI m. – Jędrycha Oliwia (5a) – dowolny,

XXI m. – Boryczko Gabriela (5b) – dowolny,                                                              

XX m. – Nosidlak Zofia (5b) – dowolny,  

Rocznik 2011:

II m. – Stasiak Emma (6a) – klasyk – awans,

V m. – Krzemień Daniel (6c) – klasyk,

V m. – Stempień Nadia (6c) – dowolny,

Rocznik 2010:

VI m. – Wawok Maja (8a) – dowolny,

VI m. – Węgrzyn Borys (7c) – dowolny,

VIII m. – Ratowski Leon (7d) – dowolny,

II m. – Zielińska Magdalena (7e) – grzbiet – awans,

III m. – Konstanty Jan (8a) – grzbiet – awans,

IV m. – Brózda Oliwia (7a) – motyl,

I m. – Kostrz Leon (7e) – motyl – awans,

V m. – Ambroży Amelia (7d) – klasyk,

VII m. – Boryczko Radosław (8a) – klasyk,

Rocznik 2009:

II m. – Cichoń Maciej (8b) – dowolny – awans,

II m. – Kus Mikołaj (8d) – klasyk – awans,

I m. – Stempień Gaia (8c) – motyl – awans,

II m. – Piechnik Piotr (8d) – grzbiet – awans.

Sztafety  6 x 50 m stylem dowolnym  – Igrzyska Dzieci:

Dziewczęta – II miejsce,

Chłopcy – I miejsce – awans.

Sztafety 6 x 50 m stylem dowolnym – Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

Chłopcy – I miejsce – awans,

Dziewczęta –  I miejsce – awans.

BEZPIECZNYCH FERII

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:


W dniach 14 – 16 maja 2024 r. uczniowie klasy ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

 • język polski– 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka– 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny– 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie mogą ubiegać się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

Skip to content