Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

 

Informacja o naborze do klas pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  w Myślenicach w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisy będą się odbywać w sekretariacie szkoły w dniach od 2 do 13 marca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2020/2021

 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 marca do 13 marca 2020r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu. do 3 kwietnia 2020r.
3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 10 kwietnia 2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 czerwca 2020r.
  Procedura odwoławcza 8 czerwca do 31 sierpnia 2020r.
5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Dokumentacja (do pobrania niżej)

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Uczniowie z obwodu szkoły:

Lp. Dokumentacja
1. Zgłoszenie dziecka
2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
4. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

Uczniowie spoza obwodu:

Lp. Dokumentacja
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
2. Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły
3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
5. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uczniowie z obwodu szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

Uczniowie spoza obwodu:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę