Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

Szkoła Podstawowa nr 2 ogłasza rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Zapisy będą się odbywać w sekretariacie szkoły w dniach od 4 do 15 marca 2019 r. w godzinach 8:00 – 14:30. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy rekrutacja będzie przebiegać według następującego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/20

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 4 marca – 15 marca
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.   do 22 marca
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26 marca
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 29 marca
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 7 czerwca

 

Kryteria naboru do klasy I kandydatów zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Myślenice. 1 oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zamieszkania,
2 Kontynuowanie nauki w szkole, w której kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego. 5 oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3 Spełnienie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której o przejęcie ubiega się kandydat. 4 oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnieniu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo  kandydata w danej szkole do której o przyjęcie ubiega się kandydat,
4 Ubieganie o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców. 2 oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zatrudnienia,
5 Zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem. 2 oświadczenie rodziców/opiekunów potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających w opiece nad dzieckiem,
6 Rodzice kandydata jest pracownikiem szkoły. 4 oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.