Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I” do pobrania tutaj (rozmiar – 17,3 mb).

W dniu 5.06 2017 r. zakończono rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18. Wszyscy zgłoszeni kandydaci, w tym zamieszkali poza obwodem szkoły, zostali przyjęci.

Harmonogram rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/18

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30 marca – 12 kwietnia 13 – 20 maja
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.   do 18 kwietnia do 27 maja
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 21 kwietnia do 10 czerwca
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 24 kwietnia do 12 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 czerwca 30 czerwca
    Jeżeli koniec terminu wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze.

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

Kryteria naboru do klasy I kandydatów zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Myślenice. 1 oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zamieszkania,
2 Kontynuowanie nauki w szkole, w której kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego. 5 oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3 Spełnienie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której o przejęcie ubiega się kandydat. 4 oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnieniu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo  kandydata w danej szkole do której o przyjęcie ubiega się kandydat,
4 Ubieganie o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców. 2 oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zatrudnienia,
5 Zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem. 2 oświadczenie rodziców/opiekunów potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających w opiece nad dzieckiem,
6 Rodzice kandydata jest pracownikiem szkoły. 4 oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.