Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [6.89 MB]

 1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2016 r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 14 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 12 szkół podstawowych samodzielnych i 6 szkół podstawowych w zespołach.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 16 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty je potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

 • w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV – oddziały sportowe oraz klasa I – oddział integracyjny,
 • w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I – oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

 1. Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.
 2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

W związku z powyższym od dnia 14 lutego do 15 marca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły ( od 7:00-15:00).

Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Batorego, Berka Joselewicza, Broniewskiego, Burmistrza Andrzeja Marka, Cegielskiego, Drogowców, Jagiellońska, Jordana, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Łokietka, Maczka, Matejki, Okulickiego, Orzeszkowej, Partyzantów, Piastów, Piłsudskiego do nr 20 włącznie oraz nr 22, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reymonta, Rykały, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Szpitalna, Ujejskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami w terminie od dnia 16 marca do 23 marca 2023r. w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły (od 7:00-15:00).

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły od 14 lutego do 15 marca 2023 r.  
  Dzieci spoza obwodu szkoły    
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 marca do 23 marca 2023 r. 15 maja do 19 maja 2023 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24 marca do 31 marca 2023 r. 22 maja do 26 maja 2023 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu. 3 kwietnia 2023 r. 29 maja 2023 r.
5 Potwierdzenie przez    rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 3 kwietnia do 7 kwietnia 2023 r. 29 maja do 31 maja 2023 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11 kwietnia 2023 r. 5 czerwca 2023 r.
  Procedura odwoławcza
7 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8 W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
9 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły (karta zawiera 3 strony).
 2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( dzieci spoza obwodu szkoły) WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ZOSTANIE DOŁĄCZONY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

Rekrutacja potrwa od 16 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

 1. Harmonogram rekrutacji i zarządzenie P. Burmistrza.
 2. Kryteria naboru.
 3. Zasady rekrutacji.
 4. Plan sieci szkół.
Skip to content