Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Beata Pacek

Gabinet znajduje się na 1. piętrze – sala nr 207.

Godziny otwarcia gabinety:

poniedziałek  9.30 – 13.30
wtorek 12.00 –17.00
środa  8.00 – 14.30
czwartek  8.00 – 14.30
piątek  8.00 – 13.00

Główne zadania pedagoga to analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działań obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest (UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE ALE TEŻ UCZEŃ ZDOLNY).

Pedagog szkolny:

  • Udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych.
  • Współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.
  • Udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności szkolnych i rodzinnych.
  • Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów w celu wyrównywania i korygowania braków szkolnych oraz eliminowania przyczyn i zaburzeń rozwoju.
  • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i losowej.
  • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do odpowiednich instytucji.
  • Czuwa nad realizacją programów profilaktyczno-wychowawczych.
  • Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę (Policją, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym, MOPS, PPP itp.).

Skip to content