Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp2myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Część zdjęć nie posiadają napisów alternatywnych. Dokumenty PDF nie są dokumentami
edytowalnymi.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Biel, tomaszb@sp2myslenice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0122721673. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieście się siedziba szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach usytuowany jest w Myślenicach przy ul. Żeromskiego 2. Do budynku można wejść trzema wejściami dostępnymi od ul. Żeromskiego i ul. Maczka. Wejścia nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze względu na schody. Budynek ma cztery kondygnacje, nie posiada windy, posiada toaletę dla osoby niepełnosprawnej na parterze. Szkoła dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejsce i on-line.

Skip to content