Kategoria: Komunikaty

WSKAZÓWKI DLA ÓSMOKLASISTY

Wskazówki dla ósmoklasistów

HARMONGORAM ZEBRAŃ

Przypominamy, że podczas zebrań nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach od 16:30-17:30 (tylko podczas zebrań klas IV-VIII).

KLASY I-III

KLASA SALA DATA WYCHOWAWCA
IA 105 23.04.2024r. (wtorek) Monika Moryc
IB 208 23.04.2024r. (wtorek) Magdalena Batko
IC 101 23.04.2024r. (wtorek) Agnieszka Nosal
ID 111 23.04.2024r. (wtorek) Urszula Biel
IIA 103 23.04.2024r. (wtorek) Iwona Stanisz-Trzcińska
IIB 108 23.04.2024r. (wtorek) Renata Zygmunt
IIC 114 23.04.2024r. (wtorek) Elżbieta Żądło
IID 104 23.04.2024r. (wtorek) Emilia Wielgus

Paulina Zając

IIIA 215 23.04.2024r. (wtorek) Bożena Łętocha
IIIB 106 23.04.2024r. (wtorek) Agnieszka Mistarz
IIIC 102 23.04.2024r. (wtorek) Barbara Bicz
IIID 116 23.04.2024r. (wtorek) Sylwia Siłuszyk

Klasy IV-VIII

IVA 208 25.04.2024r. (czwartek) Mosiężny Sławomir
IVB 216 25.04.2024r. (czwartek) Nosal Sylwia
IVC 212 23.04.2024r. (wtorek) Tyrpuła Paulina
IVD 204 25.04.2024r. (czwartek) Woźniak Anna

Izabela Michałowicz

VA 215 25.04.2024r. (czwartek) Justyna Horabik Gruszeczka
VC 205 25.04.2024r. (czwartek) Ewelina Zlezarczyk
VB 204 23.04.2024r. (wtorek) Alicja Wróblewska
VIA 302 25.04.2024r. (czwartek) Magdalena Tobolewicz
VIB 214 25.04.2024r. (czwartek) Monika Lemaniak
VIC 103 25.04.2024r. (czwartek) Katarzyna Dudzik
VID 202 25.04.2024r. (czwartek) Zdzisław Mirek

Joanna Bałos

VIE 201 23.04.2024r. (wtorek) Monika Grzechacka
VIIA 201 25.04.2024r. (czwartek) Danek Agata

Zahel Anna

VIIB 111 25.04.2024r. (czwartek) Bogusław Dziurdzia

Jolanta Żaba

VIIC 210 25.04.2024r. (czwartek) Agnieszka Tyrpa
VIID 105 Zebranie odbyło się Anna Dziurdzia
VIIE 101 25.04.2024r. (czwartek) Tadeusz Szlachetka
VIIIA 209 25.04.2024r. (czwartek) Elżbieta Pawlikowska
VIIIB 303 25.04.2024r. (czwartek) Izabela Leżańska
VIIIC 211 25.04.2024r. (czwartek) Joanna Bugaj
VIIID 216 23.04.2024r. (wtorek) Agnieszka Mieszczanek

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 25.04.2024r. (czwartek) odbędzie się w naszej szkole ostatnia w tym roku zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady i przygotowane według poniższych zaleceń:

makulatura – sucha, spakowana w paczki związana sznurkiem
– butelki PET – puste, bez pozostałości płynów
– zakrętki plastikowe z butelek – czyste.

należy dostarczyć w godzinach od 7.00 do 12.00 bezpośrednio do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Jednocześnie apelujemy, aby najpierw do kontenera wkładać makulaturę. Plastik można położyć obok kontenera.


Dziękujemy za współpracę

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Życzenia

INFORMACJA O NABORZE DO KLAS 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – TRWA REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2017 r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 11 szkół podstawowych samodzielnych i 7 szkół podstawowych w zespołach.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji  oraz dokumenty potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.      

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

 • w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV – oddziały sportowe oraz klasa I – oddział integracyjny,
 • w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I – oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

 1. Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.
 2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

W związku z powyższym od dnia 19 lutego do 15 marca 2024r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły (od 7:00-15:00).

Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Batorego, Berka Joselewicza, Broniewskiego, Burmistrza Andrzeja Marka, Cegielskiego, Drogowców, Jagiellońska, Jordana, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Łokietka, Maczka, Matejki, Okulickiego, Orzeszkowej, Partyzantów, Piastów, Piłsudskiego do nr 20 włącznie oraz nr 22, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reymonta, Rykały, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Szpitalna, Ujejskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami w terminie od dnia 18 marca do 22 marca 2024r. w sekretariacie szkoły ( ul. Żeromskiego2 ) w godzinach pracy sekretariatu szkoły (od 7:00-15:00).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły od 19 lutego do 15 marca 2024 r.  
Dzieci spoza obwodu szkoły
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 18 marca do 22 marca 2024 r. 6 maja do 10 maja 2024r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 25 marca do 5 kwietnia 2024r. 13 maja do 24 maja 2024r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu. 8 kwietnia 2024r. 27 maja 2024r.
5 Potwierdzenie przez    rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 8 kwietnia do 10 kwietnia 2024r. 27 maja do 31 maja 2024r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 kwietnia 2024r. 3 czerwca 2024r.
  Procedura odwoławcza
7 W terminie 3 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8 W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
9 W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Rekrutacja potrwa od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:


W dniach 14 – 16 maja 2024 r. uczniowie klasy ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

 • język polski– 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka– 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny– 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie mogą ubiegać się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

KODUJ Z GIGANTAMI

Zachęcamy do udziału w nowej edycji „Koduj z Gigantami” – bezpłatnych warsztatach z programowania, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich. „Koduj z Gigantami” to organizowana przez Gigantów Programowania ogólnopolska, społeczna akcja edukacyjna. Temat przewodni 14-stej edycji warsztatów to „Poszukiwacze kodu”.

Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Pan Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wraz z Uczniami z Myślenic i sąsiednich miejscowości będziemy tworzyć własne programy i gry w 6 środowiskach programistycznych:

 • klasy 1-3: Scratch oraz Minecraft Education,
 • klasy 4-6: Scratch, Minecraft Education oraz tworzenia aplikacji na smartfona w AppInventor,
 • klasy 7-8: C++, C# i Python,
 • szkoła średnia: C++, C# i Python.

Warsztaty odbędą się w Myślenicach, w naszej placówce przy ul. Gałczyńskiego 16. Termin warsztatów: ferie zimowe 2024 (10-11 II, 17-18 II oraz 24-25 II)

Zapisu mogą dokonać zainteresowani wydarzeniem Rodzice poprzez formularz na stronie: www.kodujzgigantami.pl.  Liczba miejsc jest ograniczona.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 7.02.2024r. (środa) odbędzie się w naszej szkole zbiórka plastikowych butelek PET po napojach.

Prosimy, aby przygotowane opakowania były według poniższych zaleceń:
– butelki PET – puste, bez pozostałości płynów
– zakrętki plastikowe z butelek – czyste.

Kontener podstawiony zostanie na parkingu obok szkoły 6 lutego około godziny 16.00.

Kolejna zbiórka surowców wtórnych (makulatura) odbędzie się w marcu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLAS IV-VIII

24 stycznia (środa)

 • Klasy IV, V, VI – 16:00-17:00
 • Klasy VII-VIII – 17:00-18.00
KLASA SALA WYCHOWAWCA
IVA Zebranie w innym terminie Mosiężny Sławomir
IVB 216 Nosal Sylwia
IVC 212 Tyrpuła Paulina
IVD 309 Woźniak Anna

Izabela Michałowicz

VA 215 Justyna Horabik Gruszeczka
VC Zebranie w innym terminie Ewelina Zlezarczyk
VB 204 Alicja Wróblewska
VIA 114 Magdalena Tobolewicz
VIB 302 Monika Lemaniak
VIC 103 Katarzyna Dudzik
VID 202 Zdzisław Mirek

Joanna Bałos

VIE 214 Monika Grzechacka
VIIA 201 Danek Agata

Zahel Anna

VIIB 111 Bogusław Dziurdzia

Jolanta Żaba

VIIC 210 Agnieszka Tyrpa
VIID 105 Anna Dziurdzia
VIIE 205 Tadeusz Szlachetka
VIIIA 209 Elżbieta Pawlikowska
VIIIB 303 Izabela Leżańska
VIIIC 211 Joanna Bugaj
VIIID 116 Agnieszka Mieszczanek

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLAS I-III

23 stycznia (wtorek)

 • Klasy I – 16:30-17.30
 • Klasy II – 17:00-18:00
 • Klasy III – 17:30-18:30
KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA 114 Monika Moryc
IB 101 Magdalena Batko
IC 208 Agnieszka Nosal
ID 116 Urszula Biel
IIB 108 Renata Zygmunt
IIC 105 Elżbieta Żądło
IID 103 Emilia Wielgus

Paulina Zając

IIIA 104 Bożena Łętocha
IIIB 106 Agnieszka Mistarz
IIIC 102 Barbara Bicz
IIID 111 Sylwia Siłuszyk

JUBILEUSZOWY KIERMASZ CIASTECZEK ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

JUBILEUSZOWY KIERMASZ CIASTECZEK ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Już po raz dwudziesty, w Szkole Podstawowej nr 2 otworzymy nasze serca dla chorych i potrzebujących pomocy dzieci i dorosłych.

W tym roku spotkamy się na Kiermaszu 26.01.2024, w piątek od godziny 8.45, na parterze, obok sali 105.

Wszystkie zebrane w tym dniu pieniądze trafią do puszki WOŚP, a następnie na leczenie płuc po pandemii.

Nasi uczniowie, wolontariusze z klas 7 a i 7 b będą również kwestować z puszkami w niedzielę 28 stycznia.

Serdecznie wszystkich zapraszamy

ZBIÓRKA MAKULATURY

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 20.12.2023r. (środa) odbędzie się w naszej szkole zbiórka MAKULATURY.

Posegregowaną, suchą, spakowana w paczki, związaną sznurkiem makulaturę należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Kontener podstawiony będzie już 19 grudnia koło godziny 16.00.

Kolejna zbiórka surowców wtórnych (plastik) odbędzie się w styczniu.

Dziękujemy za współpracę

„NIE UMIERA TEN KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ”

Klepsydra

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

Żegnamy dzisiaj wieloletniego nauczyciela, wychowawcę i dyrektora naszej szkoły. Pani Halina Starzec rozpoczęła swoją pracę w „Dwójce” jako nauczyciel geografii w 1978 roku.  Dała się poznać jako wspaniały pedagog oddany swojej pasji. Wdrażała nowy program nauczania geografii, pełniła obowiązki opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej, prowadziła Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny. W latach 1978 – 1998 pełniła funkcję doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Krakowie. Uczestniczyła w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Geografii Instytutu Krajoznawczo Naukowego. Pracowała w Komitecie Redakcyjnym czasopisma Geografia w Szkole. Brała udział w pracach Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Była współautorką pierwszego tomu Encyklopedii Geograficznej Świata.

Od 1999 roku pełniła funkcję wicedyrektora ,następnie w 2004 roku objęła funkcję dyrektora, którą pełniła do 31 sierpnia 2014 roku. Była lubianym i szanowanym przełożonym. Prawdziwym przykładem zachowań moralnych i społecznych. Odznaczała się wysoka kulturą osobistą, obowiązkowością i punktualnością. Dzięki otwartości pozytywnie wpływała na stosunki interpersonalne Jako dyrektor zyskała szacunek osób, z którymi współpracowała. Dziękujemy za Jej obecność, oddanie, dbałość oraz zaangażowanie w tworzeniu czegoś, co dziś już nazywamy historią naszej szkoły.

Dla tych, którzy mieli szczęście z nią pracować pozostanie wzorem życzliwości, serdeczności, otwartości i dobroci.

Żegnaj Halinko!

Skip to content