Szkolne Koło Wolontariatu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 4. Szkolny Koło  Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

 1. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
 2. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel , który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 7. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myśleniach

IV. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Uczeń, który chce otrzymać zaświadczenie, musi w czasie roku szkolnego wziąć udział w co najmniej 3 akcjach i przepracować co najmniej 30 godzin. Taki wolontariusz dostarcza kartkę z tabelką (ZAŁĄCZNIK 2), na której będzie zapisywał liczbę akcji i godzin, które zostaną potwierdzone przez opiekuna danej akcji.

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

V. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy (spełniając warunki opisane w punkcie IV.3 niniejszego Regulaminu).
 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

VI. Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoaletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie (ZAŁĄCZNIK 1).
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

jak:

 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
 • informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

 

*WAŻNE!

1) Koło Wolontariatu chętnie włączy się w KAŻDĄ akcję zaplanowaną przez nauczycieli – wolontariusze bardzo chcą działać;)

2) Głównym celem wolontariatu nie jest zabranie Waszych stałych akcji, a koordynowanie działań, żeby się nie wykluczały, nie powielały itp.

3) Działamy, żeby pomagać!

 


ZAŁĄCZNIK 1 – ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

ZAŁĄCZNIK 2 – TABELKA DZIAŁAŃ WOLONTARIUSZA

Skip to content