Lata 1957/2000

KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MYŚLENICACH

DATA WYDARZENIE
1957r.
 • Powiatowa Rada Narodowa w Myślenicach podjęła decyzję o budowie w mieście drugiej szkoły podstawowej.
 • Powołany Komitet Budowy Szkoły rozpoczął starania o plany i kosztorys inwestycji.
30 października 1957r.
 • Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły, którą zlokalizowano na dobrach Lubomirskich, rozparcelowanych przez Urząd ziemski po 1945r.
24 czerwca 1960r.
 • Oddano do użytku budynek szkoły, która otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa nr 2.
 • Przeniesiono do niej z „jedynki” 820 uczniów  i 7 nauczycieli.
 • Kierownikiem szkoły został Ludwik Raczyński, a zastępcą Antoni Miodoński.
1 września 1960r.
 • Inauguracja pierwszego roku nauki w budynku przy ulicy Żeromskiego 2.
 • Zatrudniono 16 nauczycieli, choć powinno być ich 20.
1 kwietnia 1961r.
 • Po krótkim okresie pełnienia obowiązków kierownika szkoły przez Ludwika Raczyńskiego stanowisko to objął Antoni Miodoński, a zastępcą została Henryka Burkowicz.
Rok szk.1960/61
 • Pierwszy rok nauki i pierwszy sukces. Uczeń Ryszard Tadeusiewicz zajął I miejsce w województwie w konkursie czytelniczym.
 • Pracują pierwsze koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne i techniczne.
 • Z 820 uczniów szkoły 37 było niepromowanych.
 • Sejm uchwalił ustawę „O rozwoju systemu oświaty  i wychowania”. Szkolnictwo podstawowe uznano za jedna z podstawowych dźwigni socjalistycznego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednym z głównych założeń ustawy było wprowadzenie 8 klasowej szkoły podstawowej.
Wrzesień 1961r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 1963r. ?

 • W szkole uczy się 894 uczniów, pracuje 19 nauczycieli.
 • Ze szkoły usunięto naukę religii.
 • Organizacje uczniowskie:
 • Koło odbudowy Warszawy – opiekun J. Świechowska;
 • SKO – opiekun K. Suruło;
 • Spółdzielnia Uczniowska – opiekun H. Burkowiecz;
 • PCK – opiekun E. Biela;
 • Drużyny zuchowe dziewcząt- opiekun B. Cielińska;
 • Drużyny zuchowe chłopców – opiekun J. Będziński, E. Kalemba;
 • Samorząd uczniowski – opiekun M. Żarow;
 • Szkolne Koło PTTK – opiekun A. Kaczmarczyk.
 • Koła zainteresowań:
 • koło geograficzne – opiekun J.Bidziński;
 • SKS – opiekun J. Świechowska;
 • koło krajoznawcze – opiekun A.Filek;
 • koło techniczne i modelarskie – opiekun J. Bicz;
 • koło biologiczne – opiekun J. Ćwierzyk;
 • koło teatralne – opiekun M. Nemetz;
 • kółko przyjaciół książki – opiekun M. Billik.
 • Od nowego roku szkolnego uczniowie są ubrani w granatowe bluzki z białym kołnierzykiem. Dziewczęta noszą fartuszki. Obowiązuje noszenie pantofli w czasie zajęć szkolnych.
 • Z inicjatywy kierownika teren szkoły został ogrodzony sitka drucianą; pozostała po czworakach i stajniach dworskich.
 • Pracuje Uniwersytet dla Rodziców;
 • Konferencje problemowe dla nauczycieli poświęcone są szkoleniu światopoglądowemu i ideologicznemu. Nowy system wychowawczy miał na celu ukształtowanie przekonania o społecznej, ekonomicznej i moralnej wyższości ustroju socjalistycznego nad ustrojem kapitalistycznym oraz przygotowanie dzieci do czynnego udziału w socjalistycznej gospodarce i kulturze.
 • Przy szkole został założony Szkolny Ośrodek sportowy, którego instruktorami byli Barbara i Andrzej Gablankowscy.
Październik 1963r.
 • W budynku „Dwójki” znalazły gościnę :
 • Szkoła Przysposobienia Rolniczego;
 • Ogólnokształcące Liceum Korespondencyjne;
 • Powiatowy Ośrodek Metodyczny;
 • Pracownia Zajęć Praktyczno-Technicznych;
 • Towarzystwo wiedzy Powszechnej;
 • Powiatowa Poradnia Zawodowa;
 • Kursy krawieckie.
Wrzesień 1963r. do czerwiec 1964r.
 • Trwają prace porządkowe na 2 hektarowym terenie wokół szkoły. Usunięto resztę zabudowań dworskich, rozplanowano ziemie z wykopów. Posadzono 480 drzew i 200 krzewów ozdobnych. Pracami porządkowymi kierował J. Bicz.
 • Nauczyciel J. Domoń pracował z uczniami przy boisku szkolnym, które oddano do użytku wraz z bieżnią, skocznią i lodowiskiem.
 • W podręcznikach historii ograniczono znacznie w stosunku do okresu sprzed 1956r. treści dotyczące Związku Radzieckiego, ruchu robotniczego, socjalizmu naukowego. Zaczęto zwracać uwagę na zagadnienia wojny i okupacji niemieckiej.
22 kwietnia 1964r.
 • Ministerstwo Oświaty i nauki uznaje Szkołę Podstawową nr 2 za wiodącą w powiecie myślenickim.

Szkoła wiodąca jest przykładowym ośrodkiem pracy

dydaktyczno-wychowawczej dla regionu.

01 luty 1965r.
 • Utworzenie na Dolnym Przedmieściu filii kl. III-IV.
Rok szkolny 1965/66
 • Do „dwójki” przydzielono Zarabie .
 • Młodzież wykonała wiele czynów społecznych na XX-lecie PRL.
 • Zakończono prace przy boiskach szkolnych co znacznie poprawiło warunki pracy nauczycieli i uczniów.
 • Założono Złotą Księgę, do której wpisano  165 uczniów.
Rok szkolny 1966/67.
 • W tym roku przypada Millenium Państwa polskiego.
 • Do szkół podstawowych wprowadzono klasę VIII.
 • W klasach VII i VIII wprowadzono nowy przedmiot pod nazwą wychowanie obywatelskie mający przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie socjalistycznym.
 • Przy szkole działa świetlica, do której uczęszcza 190 uczniów, a ok. 240 korzysta z obiadów. Pracą świetlicy kieruje Stanisława Aue.
 • Wydano pierwszy numer gazetki uczniowskiej „Alfabet”.
 • W czerwcu tego roku klasę VIII ukończyło 77 uczniów szkoły.
01 września 1967r.
 • Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 4 na Zarabiu, Nr 5 na Dolnym Przedmieściu dla dzieci klas I-IV. Ubyło więc 6 oddziałów, ale w budynku nadal jest ciasno.
 • Młodzież zebrała 1239 zł na Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie.
grudzień 1968r.
 • Władze oświatowe wyraziły zgodę na  powołanie drugiego zastępcy, którym zostaje Józef Bicz.
17 czerwca 1969r.
 • Szkole Podstawowej nr 2 nadano imię Bohaterów Westerplatte
20 września 1969r.
 • Uroczystość nadania imienia szkole imienia heroicznych Obrońców  Polski „Bohaterów Westerplatte” miała następujący przebieg:
 • Wmurowanie tablicy pamiątkowej
 • Wręczenie Sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, którym kierował Józef Kazanecki, Henryk Sadowski,
 • Przyjęcie Hymnu Szkoły, którego autorem jest nauczyciel muzyki mgr Jan Brzeziński.
 • Co roku w okresie wakacji budynek szkoły zajmują Zakłady Chemiczne Oświęcim, które organizują kolonie letnie dla dzieci swoich pracowników w Myślenicach .
30 czerwca 1970r.
 • Kierownik szkoły Antoni Miodoński przechodzi na emeryturę. Jego miejsce zajmuje Piotr Kaczor.
1 września 1970r.
 • Liczba uczniów wzrosła do 1105. Instytut Techniki Budowlanej na wniosek Kierownictwa Szkoły bada możliwości nadbudowy drugiego piętra.
 • Wydarzenia grudniowe 1970 roku zapowiadały zmiany  w oświacie.
2 grudnia 197r.
 • Urząd patentowy PRL zawiadamia ucznia Marka Kolibę   o możliwości ubiegania się o patent na skonstruowany przez niego aparat fotograficzny z dodatkowym okularem. To drugi wynalazek młodego konstruktora po sygnalizatorze załadowania samochodu ciężarowego.
1 marca 1972r.
 • Po nagłej śmierci Piotra Kaczora stanowisko kierownika szkoły objął Władysław Szczepaniak. Jego zastępcami są Henryka Burkowicz i Józef Bicz.
 • W tym roku szkolnym mgr Franciszek Szlachetka nauczyciel wychowania fizycznego przygotował po raz kolejny taflę lodową na boisku szkolnym, wypożycza też dzieciom buty z łyżwami.
27 kwietnia 1972r.
 • Wchodzi w życie uchwalona przez Sejm PRL Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela.
 • W kronice szkoły zapisano „Karta wydana została 4 miesiące po uchwale VI Zjazdu PZPR, w której m.in. postanowiono …… zapewnić należyty wzrost społecznej rangi zawodu nauczyciela, zwiększyć troskę o poziom ideowy oraz warunki życia i pracy środowiska nauczycielskiego”.

Środki masowego przekazu oraz przedstawiciele Partii i Rządu bardzo szeroko podejmowali tematykę szkoły  i nauczyciela, a szczególnie eksponowali sprawę podwyżki uposażeń nauczyciela.

23 czerwca 1972r.
 • Rada pedagogiczna przyjęła do realizacji perspektywiczny program rozwoju szkoły na  lata 1972-76.

Program opracowano w oparciu o następujące dokumenty:

 • Uchwała VI Zjadu PZPR;
 • Program działania na lata 1972-75 MOiW;
 • Kierunki rozwoju szkół i placówek oświatowych w okręgu krakowski w latach 1972-75 w świetle uchwal VI Zjazdu PZPR.

Program szkoły obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poszerzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej.

2. Unowocześnienie procesu dydaktycznego.

3. Usprawnienie organizacji pracy.

4. Modernizacja bazy szkolnej.

5. Doskonalenie i podnoszenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych nauczycieli.

6. Poprawa warunków pracy nauczycieli i uczniów.

czerwiec 1972r.
 • Zakończono prace przy boisku szkolnym. Koszt inwestycji 250 tysięcy zł, z czego 140 tysięcy to wartość czynu społecznego rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Wszystkie lekcje odbywają się już w pracowniach przedmiotowych. Oddano do użytku nowoczesne pracownie języka polskiego, fizyki, muzyki.
czerwiec 1973r.
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania zwraca uważna poszanowanie symboli państwowych, narodowych i szkolnych, do tych ostatnich zaliczając Sztandar, Izbę Pamięci, Patrona szkoły.
 • Nadal jednak z dużym rozmachem organizuje się w szkole akademie wynikające z kalendarza z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, urodzin Lenina, Zjazdu PZPR i.t.p.
 • Od 1973r. organizuje się nowe święto – Święto Klasy.
 • Wśród uroczystości szkolnych rośnie ranga imprez związanych z jej ceremoniałem i symboliką.
1973r.
 • Rok 1973 to Rok Nauki Polskiej. W tym roku odnotowano 200 lecie Komisji Edukacji narodowej, przygotowanie XXX-lecia PRL. Trwa intensywna praca wychowawcza.
3 września 1973r.
 • Do szkoły „dwójki” włączono SP 4 i SP Nr 5.
 • 1313 uczniów uczy się w 42 oddziałach. W szkole jest bardzo ciasno.
 • Instrukcja Ministerstwa Oświaty i Wychowania wprowadza:

v  2 semestry zamiast czterech,

v  apele w każdy poniedziałek,

v  zmiany w programach,

v  dopuszcza promowanie uczniów mających roczne oceny niedostateczne,

v  wprowadza 5 – stopniową skalę ocen z zachowania /wzorowe, wyróżniające, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie/.

 • W szkole pracuje silna organizacja Związku Harcerstwa Polskiego złożona z 8 drużyn harcerskich i 7 zuchowych.
 • Pracą harcerzy kieruje Maria Dziurdzia.
 • Otwarto harcówkę w sali nr 37.
 • Drużyna harcerska nr 41 w nagrodę za wygrane zawody wyjechała na 10 dniową wycieczkę do NRD.
 • Nauczyciel matematyki Władysław Szczepaniak utworzył klasę matematyczną.
 • Poziom wykształcenia kadry:

–   studia magisterskie – 9

–   wyższe studia zawodowe – 5

–   studium nauczycielskie – 28

–   średnie pedagogiczne – 7

–   8 nauczycieli studiuje.

7 września 1974r.
 • Szczep harcerski otrzymuje sztandar i imię Bohaterów Westerplatte.
 • Do harcerstwa należało 570 dzieci. Grupa harcerzy wzięła udział w 3-tygodniowym obozie w Bułgarii.
Rok szkolny 1974/75
 • Zbudowano drugie boisko asfaltowe o powierzchni 1300 m2, zaś dla kibiców w czynie społecznym trybunę i ławki.
 • Gazeta Krakowska donosi:

Od dłuższego czasu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach trwają intensywne prace mające na celu gruntowną modernizację dużego, prawie dwuhektarowego terenu rekreacyjnego. Powstały dwa piękne boiska asfaltowe, a obecnie trwają prace przy upiększaniu ogrodu kwiatowego. …. Wiele robót wykonuje oczywiście młodzież szkolna”.

 • Na alejkach spacerowych położono nawierzchnię asfaltowa, zainstalowano 50 ławek parkowych.
 • W ogrodzie kwiatowym posadzono 200 sztuk róż, przekazanych szkole przez MPGK.
 • W szkle gościł pisarz Karol Bunsch.
 • Kłopoty finansowe spowodowane niewystarczającymi dotacjami szkoła próbowała rozwiązać kontaktami z myślenickimi zakładami pracy. Niezawodnym sojusznikiem szkoły było Przedsiębiorstwo „Pemod”, które świadczyło różne darmowe usługi np.: autokar na wycieczki szkolne, naprawa sprzętu, drobne remonty i zakupy sprzętu sportowego, udział w akcjach na rzecz dzieci.

Zakład opiekuńczy „Pemod” ufundował trzy książeczki mieszkaniowe dla uczennic szkoły z pierwszym wkładem   10 tysięcy złotych.

 • Rośnie popularność  harcerstwa, do którego należało 840 uczniów.
1 czerwca 1975r.
 • Nowy podział administracyjny kraju. Zlikwidowano powiaty. Utworzono 49 województw.
Rok szkolny 1975/76
 • Marzec 1975r. – wybory do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych.
 • 15 maja 1976r. – spotkanie młodzieży z pisarzem Edmundem Niziurskim.
 • Szczep ZHP zrzesza 25 drużyn.
 • Uchwał Rady Pedagogicznej wprowadzono w szkole wyróżnienie  absolwentów zdjęciem na tle sztandaru.

Jako pierwsi w historii szkoły otrzymali je:

 • Kazanecki Jacek
 • Kapała Kinga
 • Kuzar Jolanta
 • Lach Janusz
 • Pietrzak Edward
 • Łaczkowiec Barbara
 • Poradzisz Irena
 • Ślusarz Małgorzata.
1 września 1976r.
 • W roku szkolnym 1976/77 nastąpiły zmiany w składzie kadry kierowniczej. Po czteroletniej pracy z funkcji dyrektora zrezygnował Władysław Szczepaniak. Stanowisko to objął Józef Bicz– dotychczasowy zastępca dyrektora. Zastępcy dyrektora to: Barbara Czepiel   i mgr Franciszek Szlachetka.
 • Ministerstwo Oświaty i Wychowania ustanowiło następujące odznaki i wyróżnienia:

– „wzorowy uczeń”

– świadectwo promocyjne z wyróżnieniem

– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

10 listopada 1976r.
 • Notatka w Dzienniku Polskim:

„Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach powstał autentyczny ogródek geograficzny, wyposażony w odpowiedni sprzęt, na który składają się m.in. deszczomierz, wiatromierz, skrzynka meteorologiczna. Wszystkie przyrządy w czynie społecznym wykonała młodzież z warsztatów przyzakładowych myślenickiego „Pemod”.

luty 1977r.
 • Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono w „dwójce” ustalone przez Ministerstwo odznaki i wyróżnienia.
 • Gazetka Samorządu Szkolnego „Alfabet’ obchodzi 10-lecie istnienia.
 • Odwiedziny w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu.
 • Radiofonizacja budynku i boisk.
Rok szkolny 1977/78
 • Władze oświatowe wyraziły zgodę na powołanie trzeciego zastępcy, którym została Anna Cienkosz.
 • Szkoła posiada 44 oddziały i 1305 uczniów.
 • Pracownicy pedagogiczni pełnozatrudnieni:

–   studia magisterskie posiada 12 nauczycieli

–   wyższe studia zawodowe – 12 nauczycieli

–   studium nauczycielskie – 19 nauczycieli

–   wykształcenie średnie pedagogiczne – 6 nauczycieli.

 • Decyzją Kuratorium Oświaty Wychowania w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach została wytypowana, jako jedna z 18 szkół w Polsce do eksperymentalnego wdrażania programu 10-letniej szkoły średniej w klasach I-III.
 • 28 września 1977r. 710 uczniów szkoły przepracowało społecznie 2580 godzin na rzecz upiększenia miasta. Wartość czynu 25800 zł.
 • 29 i 30 września 450 uczniów pracowało przez 1350 godzin dokonując jesiennego porządkowania terenów szkolnych. Czyny społeczne organizowano po lekcjach oraz w niedzielę.
 • W rok 1978 Myślenice ubiegają się o tytuł „Mistrza Gospodarności”. Uczniowie z udziałem nauczycieli porządkowali m.in. Osiedle Mickiewicza i tereny rekreacyjne na Zarabiu. Kronika donosi, ze 1445 uczniów przepracowało 6442 roboczogodziny, wartość czynów 84400 zł.
 • Mnożą się sukcesy sportowe, największy to I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach w piłce siatkowej dziewcząt.
 • Tego jeszcze nie było! 11 uczniów laureatami olimpiad przedmiotowych.  Chór szkolny pod kierunkiem Stanisława Dziurdzi zajął I miejsce w rejonowym przeglądzie chórów szkolnych.
 • Pracownicy „Pemodu” wykonali obudowy  grzejników na sali gimnastycznej, zabezpieczyli balustrady i okna na klatkach schodowych oraz dokonali remontu w sali lekcyjnej na poddaszu. Wartość wykonanych prac 66000 zł.
wrzesień 1978r.
 • Szkoła przystąpiła do budowy ścieżki zdrowia, którą zlokalizowano za dolnym boiskiem. Projektantem oraz kierownikiem realizacji jest z-ca dyrektora Franciszek Szlachetka.  W ciągu 1172 roboczogodzin zniwelowano teren, nawieziono i rozplantowano 60m3 ziemi, zakopano kilkadziesiąt opon samochodowych, zainstalowano drabinki     i inne konstrukcje.
 • Z dniem 1 września uczniowie klas I rozpoczęli realizacje programu 10-letniej szkoły średniej. Nad eksperymentem czuwa zastępca dyrektora Anna Cienkosz.
20-23 października 1978r.
 • Udział w korowodzie i występach artystycznych organizowanych w Krakowie okazji Dnia Miasta i Gminy Myślenice.
 • Funkcję szczepowej ZHP pełni Maria Wiśniowska.
grudzień 1979r.
 • Z okazji Międzynarodowego roku dziecka wpłata 4000 złotych na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.
 • W uznaniu udziału w ogólnopolskiej akcji ratowania bezcennych skarbów kultury narodowej szkoła została wpisana do Honorowej Księgi Czynów na Rzecz Odnowy Krakowa.
wrzesień 1980r.
 • Rozpoczyna działalność NSZZ „Solidarność”, drugi obok ZNP Związek zawodowy nauczycieli. Porozumienia zawarte w Gdańsku miedzy Komisja Rządową, a Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” wprowadzają:
 • obniżkę godzin nauczycieli do 22 tygodniowo  /w późniejszym okresie do 18/,
 • wolne soboty w szkole.

Nie podpisano trzech z 148 postulatów:

 • o wysokości budżetu na oświatę,
 • o wynagrodzeniach dla nauczycieli,
 • o terminie realizacji postulatów nauczycielskich.
1 września 1981r.
 • Wprowadzono obniżenie pensum i wolne soboty.
 • Liczba uczniów przekroczyła 1400. Siedem oddziałów uczy się na druga zmianę, w tym dwie klasy czwarte i dwie piąte.
 • Klasy I-II uczą się poza budynkiem szkoły w internacie LO, Spółdzielni „Zorza” i w Praktycznej Pani.
13 grudnia 1981r.
 • Wprowadzenie w kraju stanu wojennego. Przepisy stanu wojennego określa Dekret Rady Państwa z 13 XII 1981r.
 • Przerwa w nauce trwa od 14 XII do 3 I 1982r.
 • Organizację pracy szkół określa Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 18 XII 1981r.
Wrzesień 1982r.
 • Indywidualności sportowe „dwójki” to:

v  Czyżycki Bogdan – Mistrzostwo Polski w tenisie stołowym;

v  Gablankowski Piotr – Mistrz Polski w kajakarstwie.

Wrzesień 1983r.
 • Szkoła „pęka w szwach”, 1412 uczniów uczy się  w 55 oddziałach, a szkoła zatrudnia 75 nauczycieli.
 • Drużyna szkolna piłki nożnej zajęła II miejsce  w Mistrzostwach Makroregionu Małopolska.
15 maja 1984r.
 • Oddano do użytku nowy gmach Szkoły podstawowej Nr 3.    Z rejonu „dwójki” odeszło 629 uczniów, pozostało 783 uczniów i 45 nauczycieli. Filie Zarabie i Dolne Przedmieście znów są samodzielnymi placówkami.
Rok szkolny 1984/85
 • 7.X.1984r. Wojewódzka Rada Narodowa W Krakowie nadała szkole Złotą Odznakę  za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.
 • Po raz drugi w historii szkoły mamy najwięcej laureatów olimpiad stopnia wojewódzkiego /po SP Nr 25 w Krakowie/.
 • W ramach Miesiąca pamięci narodowej w szkole gościł znany aktor, były więzień Oświęcimia /numer obozowy 6804/ Antoni Kowalczyk.
 • Drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce w gminie  w konkursie wiedzy o Myślenicach . Skład drużyny: Tadeusz Zając, Elżbieta Śmigla, Piotr Ciągło.
 • A to niespodzianka! Czołowe miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim:
 • Marcin Marcinkowski – I miejsce
 • Jolanta Matusińska – II miejsce
 • PKPS przyznał szkole Srebrną Odznakę Honorową.
Wrzesień 1985r.
 • W budynku „dwójki” umieszczono Szkołę Rolniczą, a trzy klasy „dwójki” muszą się uczyć w wynajętych salach Spółdzielni „Zorza” i „Praktyczna Pani”.
 • Spotkanie młodzieży ze znanym i lubianym poetą Tadeuszem Śliwiakiem.
 • Wysokie osiągnięcia sportowe:
 • I miejsce w mistrzostwach Polski MKS-ów w biegach narciarskich – Agata Krygier, Marta Pietrzak.
 • I miejsce w wojewódzkich eliminacjach szachowych  w ramach „Turnieju Przyjaźni” – Jadwiga Sukta.
maj 1986r
 • W konkursie na recenzję literacką, teatralną, filmową uczniowie dr Emila Bieli zdobyli nagrody i wyróżnienia.
10 października 1986r.
 • Odsłonięcie repliki pomnika Bohaterów Westerplatte na holu I piętra. Wśród przybyłych gości znajdowali się m.in.:
 • Anna Bugajska – siostra mjr Henryka Sucharskiego
 • Naczelnik UMiG w Myślenicach Stanisław Kot
 • Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR Jerzy Olko
 • Przedstawicielka Kuratorium Oświaty i wychowania –                  M. Matusiak
 • Wizytator Wydziału Oświaty Wychowania – K. Majka
 • Przewodnicząca ZNP – A. Mikołajczyk
 • Dyrektorzy myślenickich szkół – H. Bidziński, T. Pilch,   St. Dziurdzia
 • Przedstawiciel zakładu opiekuńczego „Pemod”
 • Autor hymnu szkolnego – Jan Brzeziński.

Po okolicznościowym przemówieniu dyrektor Anny Cienkosz, pani Anna Bugajska dokonała odsłonięcia repliki pomnika. W nastrój skupienia i refleksji  wprowadza zebranych część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Barbary Czepiel i dr Emila Bieli.

W kronice szkolnej pozostał następujący wpis:

Wzruszeni i wdzięczni za możliwość przeżycia z Wami głęboko patriotycznej chwili – odsłonięcia w dniu dzisiejszym repliki Pomnika Westerplatte – patrona Waszej szkoły – wpisując się do Kroniki; składamy Dyrekcji, Nauczycielom                    i Wychowawcom, Młodzieży i ich Rodzicom serdeczne podziękowania wraz z życzeniami dla wszystkich zdrowia, powodzenia w pracy, sukcesów w nauce, wiele radości  i satysfakcji. Życząc dziś w Roku Pokoju wszyscy pragniemy szczęścia i pokoju dla naszej Ojczyzny – tego o co walczyli wielcy synowie narodu, a pamięć o ich bohaterstwie i wielkości niech będzie wieczna ”.

1987r.
 • Gazetka szkolna „Alfabet” ukazuje się już od 20 lat. Młodzi dziennikarze przekazują na łamach pisma to co uważają za ciekawe, potrzebne i istotne. Co roku zmienia się skład redakcji, odchodzących absolwentów zastępują ich młodsi koledzy. Opiekunem i honorowym redaktorem pisma jest od wielu lat Emil Biela.
11 listopada 1989r.
 • Nową tradycją Myślenic stało się odprawianie mszy św.  W intencji Ojczyzny na Rynku miasta.

Msza św. celebrowana jest dwukrotnie w roku 11 listopada

z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości i 3 maja

w dniu Święta królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji

3 Maja.

Rok Jubileuszowy1990/91
 • Rok 1990/91 jest rokiem jubileuszowym dla szkoły.

W ramach obchodów jubileuszu realizowano:

v  Trwające cały rok prace nad poznaniem ludzi, którzy tworzyli historię szkoły;

v  Odbyły się spotkania z absolwentami, emerytowanymi nauczycielami tutejszej szkoły;

v  Spotkania z absolwentami szkoły pod hasłem „Śladami ciekawych ludzi” zapoczątkował Jan Świder – himalaista, uczestnik wielu wypraw wysokogórskich;

v  Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczny i historyczny. Dwustopniowe eliminacje wyłoniły zwycięzców:

 • Jolanta Bujas – I miejsce
 • Małgorzata nowak – II miejsce
 • Jolanta Mrowiec – III miejsce
 • Bożena Sukta – IV miejsce
 • Agnieszka Ziębla – V miejsce

W nagrodę zwycięzcy konkursu historycznego i plastycznego wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta połączonej ze zwiedzaniem Westerplatte.

v  Obchody 30-lecia szkoły zakończyły się 15 czerwca 1991r. uroczystością, w której wzięli udział zaproszeni goście; prof. Ryszard Tadeusiewicz, mgr Jan Brzeziński oraz emerytowani nauczyciele, osoby, które przyczyniły się do  wybudowania szkoły i były obecne podczas jej najważniejszych wydarzeń .

W części oficjalnej z przemówieniem wystąpiła dyrektor Anna Cienkosz a następnie dyrektor delegatury Kuratorium Barbara Czepiel.

Uroczystość odbyła się przy pięknej pogodzie na placu szkolnym przed odnowionym z tej okazji budynkiem.

21 czerwca 1991r.
 • Po 33 latach pracy odchodzi na emeryturę wieloletni dyrektor szkoły Anna Cienkosz.

„…. Nie ma wątpliwości, że w ciągu 33 lat pracy dobrze poznała smak nauczycielskiego chleba, trudy doradcy metodyka, wędrującego od Kornatki do Nowej Wsi, Zegartowic czy Węglówki, tam gdzie czekali na pomoc nauczyciele…..

Dla nauczycieli „dwójki” pozostanie wzorem pracowitości, zaradności, uczciwości zawodowej, cierpliwości i dobroci…. Takich dyrektorów żegna się ze łzami wzruszenia” – mówiła Zofia Jakubiak żegnając Annę Cienkosz w imieniu Rady Pedagogicznej.

1 września 1991r.
 • Dyrektorem szkoły zostaje Stanisława Mistarz.
 • MEN wydaje rozporządzenie o zmniejszeniu liczby godzin  o 4 tygodniowo, w każdym oddziale.
 • Rodzice tworzą Fundusz Pomocy  Szkole przeznaczony na środki czystości, uzupełnienie wyposażenia, pomoce naukowe.
 • W pomieszczeniu tzw. „bunkra’ utworzono pracownie komputerową. Pierwsze komputery to: 2 IBM, ATARI, drukarka i stacja dysków.
14 października 1991r.
 • W Dniu Nauczyciela odbył się mecz Nauczyciele-Uczniowie. Wygrali nauczyciele 2:1
Wrzesień 1992r.
 • Z inicjatywy dyrektor Stanisławy Mistarz powstaje Stowarzyszenie Patronackie.

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie działalności wspomagającej finansowo szkołę.

Stowarzyszenie wybrało Zarząd w osobach:

 • Edward Bodziach – prezes
 • Adam Giza – wiceprezes
 • Maria Ćwierz – wiceprezes
 • Jacek Szczęsny – skarbnik
 • Stanisława Mistarz – sekretarz.
 • Trudności gospodarcze kraju i braki w budżecie spowodowały likwidację płatnych zajęć wyrównawczych i gimnastyki korekcyjnej.

Rodzice finansują Kolo komputerowe, rytmikę.

 • Dyrekcja szkoli Stowarzyszenie Patronackie podjęły decyzję rozpoczęcia prac przygotowawczych do urządzenia „zielonej sali”.
 • Rada Pedagogiczna zatwierdza statut szkoły.
 • W klasie ósmej wprowadzono 2 godziny tygodniowo informatyki zamiast pracy techniki.
 • 24 września 1992r. szkoła bierze udział w 650-leciu Myślenic.
 • Zespół teatralny prowadzony przez mgr M. Sukta zajął    I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych.
 • Po raz pierwszy w historii szkoły pracownicy biorą udział  w ogólnopolskiej akcji strajkowej.
1 stycznia 1994r.
 • Z mocy ustawy o systemie oświaty /z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami/ nastąpiło przejęcie prowadzenia szkoły przez Gminę -Miasto Myślenice.
11 maja 1994r.
 • Historyczna wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 Jego Eminencji ks. bp. Kazimierza Nycza.
Czerwiec 1994r.
 • Małgorzata Nowak – absolwentka szkoły otrzymała nagrodę dyrektora dla najlepszego ucznia. Małgosia ma na świadectwie 11 ocen celujących.
14 października 1994r.
 • Po raz czwarty mecz nauczyciele- uczniowie z okazji dnia edukacji wygrali nauczyciele.
Grudzień 1994r.
 • Od wielu lat młodzież naszej szkoły odwiedza Dom Starców w Pcimiu i Trzemeśni. Przygotowuje w tym celu program świąteczny i upominki.

Uczennica K. Żak pisze „… na niektórych twarzach malował się smutek, tęsknota do najbliższych ludzi,  świata…. Niektórzy z nich przyłączyli się do naszego chóru. Swoją obecnością wnieśliśmy w ich szare życie odrobinę radości.”

Styczeń 1995r.
 • Najlepsi uczniowie odbierają gratulacje z rąk dyrektora szkoły. 58 uczniów klas I-III odznakę „Wzorowy Uczeń”,  a 71 uczniów klas IV-VIII „list Pochwalny”.
 • Uczniowie „dwójki” po raz pierwszy wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebrali 91,40 zł.
24 luty 1995r.
 • Puchar Burmistrza dla Szkoły Podstawowej nr 2  w IV Halowym Turnieju Trampkarzy  Młodszych.
Maj 1995r.
 • W IV Europejskim Konkursie Matematycznym „Kangur”   II miejsce zajął Sebastian Latosiewicz uczeń klasy piątej.
19 września 1995r.
 • Odbyła się XIII Sztafeta Zwycięstwa Szlakiem Walk Partyzantów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na trasie Wiśniowa – Dobczyce. Drużyna naszej szkoły wywalczyła III miejsce.
30 września 1995r.
 • Zmarł Franciszek Szlachetka, od 1964r. nauczyciel, od 1977r. zastępca dyrektora szkoły.
Styczeń 1996r.
 • Wyjazd dzieci z 9 klas do Bukowiny Tatrzańskiej na zimowy wypoczynek.
 • Anna Malinowska z klasy IVa laureatką Konkursu Recytatorskiego etapu miejsko-rejonowego, pracowała pod opieka mgr Małgorzaty Sukta.
18-20 kwietnia 1996r
 • „Dwójka” przystąpiła do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte.

W ramach pracy wychowawczej z Patronem poszukiwaliśmy  ciągle nowych, ciekawych form, wzbogacających pracę szkoły, podnoszących rangę Patrona  i ceremoniału szkolnego.  Wicedyrektor Z. Jakubiak zaproponowała przystąpienie „dwójki” do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte. Rada pedagogiczna poparła wniosek. Z okazji 50-rocznicy wybuchu II wojny światowej odbył się zjazd żyjących obrońców Westerplatte, na którym powstała idea Stowarzyszenia, zaś Klub powstał 28 lutego 1991r.  Celem klubu jest otaczanie opieką żyjących Westerplatczyków i ich rodzin, troska o groby, tych którzy odeszli, wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami odnośnie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Klub realizuje swoje plany poprzez Sympozja.

Symbole Klubu to:

 • Znaczek Klubu, Sztandar, Hymn;
 • Znak Pamięci;
 • Medale Klubu.

Szkołę „dwójkę” reprezentuje na każdym sympozjum poczet sztandarowy pod opieką nauczyciela.

Maj 1996r.
 • Uczniowie klas III wywalczyli I miejsce w II Miejsko-Gminnym Konkursie Ortograficznym.

Najwyższe lokaty zajęły:

I miejsce – Justyna Talaga IIIb, mgr M. Moryc

II miejsce – Katarzyna Wielgus IIIb, mgr M. Moryc

IV miejsce – Agnieszka Bzdek IIIc, mgr E. Skałka

IV miejsce – Alicja Koźlak IIIa,   A. Wątroba.

 • Nasza duma i wizytówka – Poczet Sztandarowy towarzyszy nam wszędzie tam, gdzie dzieje się coś doniosłego. Reprezentuje szkołę na w uroczystościach państwowych, religijnych, regionalnych.  W roku szkolnym 1996/97 było tych uroczystości wiele:
 • 12 IX  1996r. – Uroczystość ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy Ziemi Myślenickiej.
 • 11 XI 1996r. – Msza święta za Ojczyznę z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
 • 13 XI 1996r. – Zaproszeni przez Szkołę Rolniczą  świętujemy jej 10-lecie.
 • 3 V 1997r. – udział we Mszy świętej na Rynku.
 • 22-25 V 1997r. – XIII Sympozjum Szkół Westerplatte    w Gdańsku.
3 października 1996r.
 • Poetka z Krakowa Wisława Szymborska otrzymała literacka Nagrodę Nobla. Z tej okazji koło recytatorskie pod opieką Lidii Żak przygotowało program artystyczny poświęcony noblistce.
 • Rozpoczął się wieloetapowy konkurs historyczny – tradycja, historia i dzień dzisiejszy polskich symboli narodowych.
14 listopada 1996r.
 • Oddano do użytku nową bibliotekę i czytelnię powstałą po adaptacji sali lekcyjnej i mieszkania. Pracą biblioteki od 1980r. kieruje Janina Ćwierzyk.
24 stycznia 1997r.
 • W konkursie samorządowym „W pamięci moich dziadków” wszystkie prace uczniów „dwójki” zostały nagrodzone. Oto laureaci:

1. Andrzej Święch IVa

2. Małgorzata Żak VIb

3. Izabela Moskal VIc

4. Jolanta Kipek VIc

5. Aleksandra koniuszy VIIa

6. Tomasz Węklar VIIIa

7. Maciej Mikuła  VIIa

8. Monika Pilch VIIb

9. Emilia Sukta VIIIa

 1. Katarzyna Żak VIIIc
Marzec 1997r.
 • Wiktor Skarczewski zajął I miejsce w rejonie,   a V w Krakowie w Konkursie Recytatorskim.
 • Zwycięzcy konkursu historycznego dotyczącego symboli narodowych Polaków to:

I miejsce Maciej Mikuła, Karolina Srokowska

II miejsce Małgorzata Żak, Katarzyna Borczak

III miejsce Joanna Kosiba

IV miejsce Paweł Powroźnik

21 marca 1997r.
 • Pierwszy dzień wiosny w tym roku bul wyjątkowy. Samorząd Uczniowski zorganizował wiele imprez . Najciekawsze to wystawa zbiorów hobbystów . Czegóż tam nie było: monety, widokówki, naklejki, kamyczki, muszle, a nawet wędki….
16 kwietnia 1997r.
 • Caritas Polska składa serdeczne podziękowanie za przekazanie na pomoc charytatywną dla Polaków na Litwie sumy 3500 zł. Pieniądze zebrane przez uczniów „Dwójki” otrzymała  zaprzyjaźniona Szkoła Polska w Rzeszy na Wileńszczyźnie.
22-25 maja 1997r.
 • Odbyło się XIII Sympozjum Klubowe w Gdańsku. Katarzyna Żak zajęła II miejsce w konkursie literackim „Gdańsk moja fascynacja oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym  „Mój obraz Gdańska”.
11 listopada 1997r.
 • Uroczystość odsłonięcia repliki  Pomnika Niepodległości  z 1928r. na myślenickim Rynku.
4 stycznia 1994r.
 • Vi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebraliśmy 14 795 złotych.
Maj – czerwiec 1998r.
 • 230 uczniów z „dwójki” uczestniczyło w zajęciach „zielonej szkoły” w Sarbinowie k. Kołobrzegu. Nauka połączona                   z wypoczynkiem relaksuje i wpływa korzystnie na młodzież. „Zielone nauczanie” jest szkołą marzeń dla naszych dzieci – mówi wychowawczyni klasy Va mgr M. Sukta.
 • Kontynuujemy rozpoczętą 5 lat temu współpracę ze szkołą polska na Wileńszczyźnie. Współpraca ta przybiera różne formy:
 • 5 lat temu myślenickie rodziny przyjęły na 10 dni grupę 22 dzieci szkolnych;
 • 2 lata temu biorąc udział w akcji Caritas „Polakom na Litwie” zorganizowaliśmy pomoc finansową wyżej wymienionej szkole.
 • W bieżącym roku szkolnym prowadzimy konkurs historyczny „W pamięci moich dziadków”. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone. Piękne wartościowe nagrody ufundowała Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, indywidualni sponsorzy, władze miasta. Były wśród nich: książki, encyklopedie, kasety video i magnetofonowe dla uczniów, zaś dla szkoły Rzeszy radiomagnetofon, video, kserokopiarka.
październik 1998r.
 • Nauczyciel naszej szkoły mgr Władysław Kurowski został Burmistrzem Myślenic.
grudzień 1998r.
 • Od paru lat Grono Pedagogiczne spotyka się na nauczycielskiej wigilii. Opłatek, życzenia, kolędy tworzą świąteczny nastrój, serca biją szybciej  w oczekiwaniu na Bożą Dziecinę. Duszą nauczycielskich „opłatków” jest pani Janina  Ćwierzyk.
styczeń 1999r.
 • Po raz trzeci dzięki SP Nr 2 zebrano fundusze ratowanie życia noworodkom – 20 655 zł.

W „Gazecie Myślenickiej” napisano:

„Miło pomyśleć, że okrągłe cyfry wkrótce zmienia się   w konkretny sprzęt, który pozwoli komuś wpatrywać się   w ocalone oczy swojego dziecka… Stało się to możliwe  dzięki ofiarnej i entuzjastycznej pracy nauczycieli     i młodzieży SP nr 2”.

6-8 maja 1999r.
 • Sympozjum Klubowe w Przasnyszu. Dwójkę reprezentował poczet sztandarowy.
maj 1999r.
 • W Kangurze 99r. Kasia Ciałowicz i Wojtek Czyrnek otrzymali po 100% punktów.
 • Ania Malinowska najlepszą uczennicą roku 1998/99.
 • Wiktor Skarczewski po raz trzeci zajął I miejsce  w Konkursie Recytatorskim. Wyróżnione zostały: Anna Malinowska i Kinga Tomasik.
maj-czerwiec 1999r.
 • Przed nami reforma – wybieramy programy, podręczniki. „Dwójka” nadal będzie szkołą podstawową, od września 1999r. sześcioklasową.
2 czerwca 1999r.
 • Żegnamy jak co roku ósmoklasistów.
 • Po raz pierwszy świadectwa ukończenia szkoły otrzymają uczniowie klas szóstych, którzy będą kontynuować naukę   w 3 letnim Gimnazjum.
Rok Jubileuszowy 1999/2000
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 ma już 40 lat.
 • Wchodzi w życie kolejna reforma ustrojowa – Reforma Oświaty. Tworzy się nowe typy szkół: sześcioklasowe szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja.
 • „Dwójka” została 6 letnia szkołą podstawową.
 • Przyjęliśmy 220 uczniów i 13 nauczycieli z „jedynki”
 • W budynku „jedynki” powstało Gimnazjum nr 1.
 • Wdrażanie reformy systemu oświaty to nowe programy   w kl. I, II, III, IV.
 • Klasy I-III maja tzw. nauczanie zintegrowane, klasy IV – nauczanie blokowe, klasy V, VI, VIII- dotychczasowy program i siatki godzin.
 • Tworzymy i doskonalimy warunki wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez miedzy innymi:
 • Klasę integracyjna – IIa /Iwona Stanisz, Anna Zahel/;
 • Klasę turystyczno-ekologiczną – IIIe /Sylwia Siłuszyk/;
 • Program „Bliższe ojczyzny – Małopolska” /Alicja Możdżeń, Elżbieta Jakubiak-Święch/.
 • 28.IX.1999r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który zostanie skierowany do Sejmu. Nowelizacja Karty Nauczyciela stanowi integralną część reformy systemu oświaty.
 • 30 września 1999r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła nowe prawo szkolne – Statut Szkoły.

Przyjęto do realizacji program roku jubileuszowego.

 • Szkoła zatrudnia 64 nauczycieli , w 42 oddziałach uczy się 934 dzieci. Stan kwalifikacji kadry pedagogicznej przedstawia się następująco:

wyższe magisterskie – 50 osób

–   wyższe zawodowe – 7 osób

–   średnie  – 6 osób.

Na pełnym etacie pracuje psycholog i logopeda.

Pracą szkoły kierują:

Dyrektor Stanisława Mistarz

Zastępca dyrektora Zofia Jakubiak

Zastępca dyrektora Halina Starzec.

 • Program roku jubileuszowego obejmował:

v  Konkursy szkolne: „Turniej wiedzy o szkole i patronie”, „Wiersz o szkole”, „zachowane w pamięci wspomnienia    o szkole absolwentów i nauczycieli”, konkurs międzyklasowy na dekorację jubileuszową.

v  Udział w konkursach pozaszkolnych: konkurs gminny „Losy wojenne mojej rodziny”, „Moje spotkania z Krakowem”- konkurs Klubu szkół Westerplatte, Konkurs fundacji Kultury małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości, „Bliższe Ojczyzny- Małopolska” – udział w konkursie gminnym    i wojewódzkim.

v  Wykonanie stałych ekspozycji na I piętrze:

– kalendarium historii szkoły,

– laureaci olimpiad przedmiotowych

– Załoga Wojskowej Składnicy Tranzytowej na

Westerplatte,

–  „Dwójka” w Klubie Szkół Westerplatte,

– My na Westerplatte.

v  Opracowanie folderu o szkole i kalendarium historii szkoły.

v  Wzbogacenie ceremoniału szkoły: opracowanie tekstu uroczystego przekazania sztandaru w dniu pożegnania absolwentów.

v  Zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły.

v  Wystawa prac konkursowych z ostatnich trzech lat (2.09.2000r.).

v  Wykonanie okolicznościowego medalu.

v  Spotkania klasowe z absolwentami.

v  Program artystyczny na uroczystość 40-lecia.

v  Wydanie jubileuszowych numerów „Alfabetu” i gazetki SRU.

v  Turniej absolwentów w piłce nożnej.

 

 

 

 

2 września 2000r.

 • Program jubileuszowy zrealizowano w całości.
 • Dla uświetnienia jubileuszu Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar i pamiątkowy medal, których symbolika nawiązuje do heroicznej obrony Westerplatte i jubileuszu szkoły.
 • Pamiątkowym gwoździem sztandaru uhonorowano 75 osób.
 • 2 września 2000r. zakończenie Roku Jubileuszowego uroczystością, w programie której było:
 • przejście pocztów sztandarowych z budynku szkoły do kościoła i uroczysta msza św.;
 • przejście do Myślenickiego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i część artystyczna;
 • spotkanie w budynku szkoły.
Kalendarium za lata 1960 – 2000 zostało przygotowane przez mgr Zofię Jakubiak nauczycielkę historii oraz wicedyrektora szkoły od 31.08.1995r.    do 31.08.2005r.
Skip to content