REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SANKTUARIUM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MYŚLENICACH W OBIEKTYWIE”

 1.Postanowienia ogólne

 • Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego
 • Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

2. Cele

 • Szerzenie kultu Matki Boskiej Myślenickiej
 • Upamiętnienie obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej
 • Propagowanie wartości chrześcijańskich
 • Uwrażliwienie na piękno architektury sakralnej
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczestników

3.Zasady uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu myślenickiego oraz osób dorosłych
 • Konkurs odbywać się będzie w kategoriach:

– uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

– uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

– uczniowie pozostałych rodzajów szkół

– osoby dorosłe

 • Forma pracy – zdjęcia o wymiarach 20 x 30 cm
 • Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć
 • Konkurs przewiduje prace indywidualnych osób

4.Czas trwania konkursu

 • Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2019 r. Decyduje data wpływu pracy do jednego z organizatorów na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice (z dopiskiem – konkurs).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 października 2019 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora sp3myslenice.edu.pl

5.Praca musi zawierać dołączoną metryczkę :

 imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………

 kategoria ……………………………………………………………………………….

 nazwa szkoły…………………………………………………………………………  

 adres szkoły……………………………………………………………………………..

numer telefonu…………………………. klasa……………………………………….,

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (dotyczy uczniów) …………………………………………………………………………………………..

 

– Imię i nazwisko, adres, numer telefonu (dotyczy osób dorosłych) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Podpisane oświadczenie, w przypadku osób niepełnoletnich – podpisy rodziców lub opiekunów prawnych: „Oświadczam, że jestem autorem pracy przedstawionej do I Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach w obiektywie” i przekazuję  w pełni swoje prawa autorskie na rzecz organizatorów konkursu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, w przypadku uczniów dodatkowo nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela.
 • W przypadku nauczyciela – imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia).

 

…………………………………………………………………………………………

 Podpis autora pracy, w przypadku osób niepełnoletnich  jego prawnych opiekunów

 

……………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela

 

5.Obowiązki i prawa organizatorów

 • Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy przechodzą na rzecz organizatorów, mogą być one wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez zgody ich autorów
 • Przez fakt uczestnictwa w konkursie i nadesłania pracy, jej autor/ prawny opiekun autora jednocześnie wyraża zgodę na przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarz pracy na rzecz organizatorów konkursu.
 • Przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Członkowie jury zostaną powołani przez organizatorów konkursu
 • Decyzje jury konkursu są ostateczne i nieodwołalne