INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:


W dniach 14 – 16 maja 2024 r. uczniowie klasy ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

 • język polski– 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka– 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny– 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie mogą ubiegać się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

Ważne daty dotyczące egzaminu 2023/2024

 • do 28 września 2023 r. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów   i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,    
 • do 30 września 2023 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:
  – języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu (do 14 lutego 2024 rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września).
  – zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, 
 • do 16 października 2023 r. Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej; w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu,
 • do 21 listopada 2023 r.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych  uczniowi przez radę   pedagogiczną.  Jeżeli  konieczność  dostosowania  warunków i form egzaminu nastąpiła po 22 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach,       
 • do 24 listopada 2023 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.       
 • 3 lipca 2024r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty.
 • do 3 lipca 2024 r. Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki, zaświadczenia i informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty do szkół.    
 • 3 lipca 2024 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.       
Skip to content