Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

1

Nasza szkoła została wybrana do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.
Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

2Realizacja Projektu przebiega w trzech etapach :

  • 01.09.2009 – 20.12.2009 klasa II b wych. Monika Moryc
  • 01.01.2010 – 31.06.2010 klasa I b wych. Janina Rozwadowska
  • 01.09.2010 – 20.12.2010 klasa I wych. Iwona Stanisz-Trzcińska

Praca z dziećmi prowadzona jest w czasie zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych oparta jest o własny – autorski pomysł każdego nauczyciela. Nauczyciel, znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierze najwłaściwsze sposoby oddziaływań. W pracy z dziećmi nauczyciel ma do dyspozycji wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które otrzymała szkoła w ramach realizacji Projektu.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych jest pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym. Taki pokaz odbył się już w naszej szkole po realizacji I etapu. Zaproszeni goście – dyrekcja , rodzice , nauczyciele obejrzeli prezentację pt. „Druga b ma talent” . Dzieci pochwaliły się swoimi zdolnościami ruchowymi , plastycznymi , językowymi , matematyczno – logicznymi , muzycznymi oraz wizualno – przestrzennymi.

1

Każde dziecko jest zdolne

 Klasa I b Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach w roku szkolnym 2009/2010 brała udział w projekcie edukacyj­nym „Pierwsze uczniowskie doświad­czenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Spo­łeczny i budżet państwa. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą doro­słych jest te zdolności dostrzec, rozwi­jać i wspierać.

Projekt miał zainspirować nauczycieli i rodziców do innego spojrzenia na dziec­ko i jego możliwości oraz szansę eduka­cyjne. Prace z dziećmi były prowadzo­ne podczas zajęć obowiązkowych i do­datkowych zajęć pozalekcyjnych (50 godzin). Projekt stworzył warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kre­atywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. W trakcie trwa­nia Projektu zostały rozwinięte wszyst­kie inteligencje oparte na podziale ame­rykańskiego psychologa Howarda Gardnera. W odniesieniu do dzieci wyróżnia on osiem typów inteligencji: językową, ru­chową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodnicza, mu­zyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Każdy z nas ma swoje mocne strony, czyli inteligencje dominujące i te słabsze, które należy rozwijać, wzmacniać i wspierać.

Wychowawca klasy l b Janina Rozwadowska stała się przewodnikiem dla na­szych dzieci i zadbała o to, aby nauka stała się radosną przygodą, a nie uciążli­wym obowiązkiem. W czasie zajęć na­sze dzieci zdobywały tysiące informacji, wykonując przy tym mnóstwo róż­norodnych i ciekawych czynności takich jak: spotkanie autorskie, prace pla­styczne, lekcje muzealne, spotkanie z leśniczym, scenki dramowe, pokazy gimnastyczno – cyrkowe, zakładanie ogródków, gry planszowe, spacery w poszukiwaniu wiosny. Wszystko to sprawiało im radość, pozwalało poznać i zrozumieć jeszcze lepiej otaczający ich świat. Wszystkie zajęcia pozwoliły zmotywować nasze dzieci do dalszych poszukiwań poznawczych, ale też po­kazały, że praca powinna opierać się na wspólnym działaniu dzieci i dorosłych.

Każdy w życiu ma swoją drogę.
Two­ja jest WYJĄTKOWA!
Idź śmiało do przodu.
Wykorzystaj swoje ZDOLNO­ŚCI!

11 czerwca 2010 roku odbyła się końcowa prezentacja programu „Z uśmiechem przez pory roku” dla rodziców i zaproszonych gości.

Janina Rozwadowska
Marcjanna Fijał

>>>> GALERIA  <<<<

1

Skip to content