Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Jeśli chcesz czegoś bardzo mocno,

możesz to osiągnąć.

Może to wymagać cierpliwości,

bardzo ciężkiej pracy,

prawdziwej walki i długiego czasu,

ale to jest wykonalne.

Ta odrobina wiary jest warunkiem,

każdego przedsięwzięcia”.

Margo Jones

Zależy nam na tym, by jakość efektów  kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 była możliwie najwyższa i zapewniała wielostronny i harmonijny rozwój powierzonych naszej opiece uczniów. Kształcenie, które szkoła oferuje musi być coraz lepsze. Musi ono sprostać coraz wyższym  indywidualnym  potrzebom  ludzi  i w konsekwencji  wymaganiom rynku pracy.

Staramy się to realizować poprzez takie m.in. działania jak:

 • Dbanie o   dobór  odpowiednich   programów  edukacyjnych   i  właściwą ich realizację.
 • Rozwijanie i kształtowanie poznawczych  możliwości uczniów i stwarzanie  atmosfery do nabywania rzetelnej wiedzy.
 • Budowanie efektywnego systemu wymagań wobec ucznia oraz systematyczne      i rzetelne diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do sprawnego działania w różnych sytuacjach szkolnych  i pozaszkolnych.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, stwarzanie im warunków do rozwijania wyobraźni, ekspresji plastycznej,  muzycznej i ruchowej.
 • Czuwanie nad realizacją treści patriotycznych i umożliwienie uczniom poznawania regionu i jego kultury.
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i doskonalenie umiejętności dbania o siebie i własne ciało, dbanie o dobre zapoznanie się dzieci z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie zachowań proekologicznych.

Funkcję edukacyjną szkoły dopełniamy takimi działaniami wychowawczymi, jak:

 • Budowanie spójnego  programu wychowawczego  szkoły  wspartego skutecznym programem profilaktyki i wdrażanie go w praktyce.
 • Integrowanie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły i rodziny, zachęcenie rodziców do aktywnego włączenia się w działania podejmowane przez szkołę   w zakresie wychowania.
 • Wprowadzenie dziecka w ogólnie przyjęty system norm i wartości.
 • Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w celu uzyskania przyjaznych więzi międzyludzkich.
 • Przeciwdziałanie i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia własnego, szkolnego i społecznego.
 • Kształcenie u ucznia umiejętności szukania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie u ucznia postawy człowieka tolerancyjnego, który ma szacunek dla siebie i innych oraz jest odpowiedzialny za swoje postępowanie.
 • Kształcenie postawy tolerancji wobec uczniów i  osób niepełnosprawnych.
 • Dbałość o ceremoniał szkolny, uczenie umiejętności  obchodzenia  świąt szkolnych,  państwowych i innych.

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą twórczą o wysokiej jakości pracy i osiągnięć uczniów, ale jednocześnie zabezpieczała potrzeby ucznia 7-13 letniego, by była  dla niego bezpieczna i mu przyjazna.  Zgodnie z naszym przesłaniem wierzymy, że nasze wieloletnie działania przyniosą założone efekty.

Skip to content